TKP HEADLINE

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นางวิไลวรรณ เชษฐา


การใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของคนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการอยู่แบบพอเพียงภายไต้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านท่าล้อ-ศรีคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand