TKP HEADLINE

เกษตรอินทรีย์ : อาชีพ

เกษตรอินทรีย์

เมื่อก่อนทำเกษตรอินทรีย์ และได้มีโอกาสอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติ เลยได้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี ประกอบกับตนเองเป็นแม่บ้าน อยากทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีพื้นที่ในการเพาะปลูก จำนวน 2 ไร่ 2 งาน พืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ผักหวานป่า สัปปะรด ลำไย ต้นไผ่ และปลูกผักสวนครัวในบริเวณพื้นที่บ้าน เช่น ผักกาด บวก ยอดฟักแม้ว ข่า ผักสลัด ซึ่งเป็นพืชตามฤดูกาลเดิมทีปลูกผักไว้ทานในครอบครัว เพราะตนเองแพ้สารเคมีที่ตกค้างในผัก พอรับประทานเข้าไปแล้ว จะรู้สึกคันคอ เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัว และคนในชุมชนได้ทานผักที่ปลอดสารพิษ และที่สำคัญได้แนวคิดจาก “ในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง” จึงได้ทำการเกษตรอย่างพอเพียง เหลือจากการบริโภคในครอบครัว ก็นำมาจำหน่าย ผู้บริโภค รับประทานก็มี“ความสุข และสบายใจ” การบริหารจัดการเกษตรธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยหมักในแปลงเพาะปลูก โดยนำเอาใบไม้ มูลสัตว์ สารเร่ง พด.7 มาทำเป็นปุ๋ยหมัก และใช้น้ำหมักชีวภาพรดน้ำพืชผัก ปลูกพืชที่บำรุงดิน  .....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand