TKP HEADLINE

สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอจังหวัดลำพูน : แหล่งเรียนรู้

 สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอจังหวัดลำพูน

    จังหวัดลำพูนมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าที่สวยงาม และยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าว และนำมาต่อยอดเป็นอาชีพ ทำให้ภูมิปัญญาทอผ้ายังได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
    ภูมิปัญญาทอผ้าชนิดหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่ได้รับการยอมรับ คือ การทอยกดอก ซึ่งมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับจนมีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Thai Geographical Indication) (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2559) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สนับสนุนภูมิปัญญาดังกล่าว โดยการก่อตั้งสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สถานที่ก่อตั้งสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ธิดาของเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน (โอรสของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย) กับคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน
อาคารสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์ทอผ้า อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการขับเคลื่อนสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย โดยมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทอผ้า และจัดหาผ้าซิ้นโบราณหายากนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand