TKP HEADLINE

ชาติพันธุ์กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป : วัฒนธรรม

 ชาติพันธุ์กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปชุมชนบ้านป่าก่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประวัติทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 200ปี ดั้งเดิมที่เพียง 5 หลังคาเรือนอพยพมาจากบ้านแม่เสริม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง คำว่า "ป่าก่อ" คือพันธุ์ไม้ที่อยู่มากในพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้าน

ชาวบ้านป่าก่อเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชุมชนคือ ภาษากะเหรี่ยง ปต่หากต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกก็จะใช้ภาษาพื้นเมือง ด้วยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านคนเมือง คือบ้านทุ่งข้าวหางและบ้านป่าตึงงามทำให้ได้รับอิทธิพลจากความเป็นคนเมืองเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต เพราะเด็กๆไปโรงเรียนที่บ้านทุ่งข้าวหาง การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะสร้างแบบบ้านคนพื้นเมือง ที่ความแข็งแรงและบ่งบอกถึงฐานะ ลักษณะการแต่งกายจะมีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังคงแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอยู่เป็นประจำ ส่วนคนหนุ่มสาวเด็กเล็กจะแต่งกายเฉพาะในวันที่มีพิธีกรรมประเพณีหรืองานสำคัญเท่านั้น ....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand